GEDİZ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN İLAN

 

1- Gediz Dayınlar Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 123 Ada, 1042 parsel nolU taban oturma alanı 880 m2 olan 3 katlı ve 4 Katlı toplam: 3.240 m2 alana sahip Kâgir Gediz Mesleki ve teknik Anadolu Lisesi okul Binasının,
 
2- Gediz Dayınlar Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 123 Ada, 1042 parsel nolu taban oturma alanı 177 m2 olan 1 katlı  177  m2 alana sahip Kâgir Gediz Mesleki ve teknik Anadolu Lisesi Yemekhane  Binasının, ; enkazından çıkacak ekonomik değeri olan malzeme karşılığında yıkım işi yaptırılacaktır.
.
             ihalesi sözleşme tarihinden itibaren 60 (Otuz) gün içerisinde tamamlanmak kaydıyla K.H.G.Birliği İhale Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini idareye sunacaklardır.
            Muhammen bedeli 10.000,00-TL. (Beşbin Türk Lirası) geçici ihale teminatı ve Hasar Teminatı  2.500,00.- TL.(İkibinbeşyüz  Türk Lirası)’dir.
      İhale Gediz K.H.G.Birliği Başkanlığınca 17/10/2017 Salı  günü saat 14:00’da Kaymakamlık Toplantı Salonunda Birlik Encümeni huzurunda yapılacaktır.
      İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri içerisinde Gediz K.H.G.Birliği Başkanlığında görülebilir.
      İsteklilerin yeterlilik belgesi alabilmesi ve ihaleye katılabilmeleri için son başvuru tarihi olan 17/10/2017  Salı günü saat:14:00’e kadar aşağıdaki belgeler ile Gediz K.H.G.Birliği Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.
            İhale dökümanı mesai saatleri içerisinde Gediz K.H.G.Birliğinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
 
İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (GERÇEK KİŞİ)
            
01- )Dilekçe, (Yıkımı yapılacak gayrimenkullerin yerini bildiğine ve gördüğüne dair.)
02- )Kanuni İkametgâh Belgesi, (İl Nüfus Müdürlüğünden)
03- )İmza Sirküleri, (Noterden tasdikli)
04- )Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
05- )Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak.)
06- )Cumhuriyet Savcılığından Adli Sicil Kaydı.
07- )Şartname Bedeli Makbuzu (100,00-TL.)
 
İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (TÜZEL KİŞİ)
 
01- )Dilekçe, (Yıkımı yapılacak gayrimenkullerin yerini bildiğine ve gördüğüne dair.)
02- )Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi
03- )Ticaret Sicil Belgesi
04- )Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin Noterden imza sirküsü
05- )Ayrıca istekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekaletnamesi ile vekaleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü
06- )Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak.)
07- )Şartname Bedeli Makbuzu (100,00-TL.)
 
— İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
— Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmez.
 
İLAN OLUNUR.
                                                                                                         Muhammet ÖNDER
                                                                                                            Gediz Kaymakamı
                                                                                                               Birlik Başkanı