İHALE İLANI
 
GEDİZ KÖYLERİNE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
 
 
          Gediz ilçesi Cebrail  Köyü İçme Suyu İsale Hattı İçin Boru ve Manşon Alım işi Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18 maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
 
İhale kayıt numarası
:
1-İdarenin
 
a) Adresi
:Özyurt Mah. Hükümet Konağı Binası                Kat: 2  Gediz/Kütahya
b) Telefon ve faks numarası
: 0274 412 64 61  - 412 64 62
c) Elektronik posta adresi
: -
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)
:www.gediz.gov.tr,
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : İçme Suyu İsale Hattı İçin 8.200 mt 125/10 Atü  HDPE Boru, 3.800 mt 125/16 Atü  HDPE Boru ve  100 Ad. PN 10 Atü Füzyon Manşon, 50 ad.PN 12,5-16 Atü Füzyon Manşon Alım İşi
b) Teslim [yeri/yerleri]: Kütahya-Gediz- Cebrail Köyüne Teslim edilecektir.
c) Teslim [tarihi/tarihleri]
: Sözleşme imzalanmasını müteakip yer teslim tarihinden itibaren 60 takvim günü içinde Mal Teslim edilecektir.
3-İhalenin
 
a) Yapılacağı yer
:Gediz Kaymakamlığı Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati
:06.09.2017 tarih ve saat: 11:00
 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.2) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.3) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
4.4) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Birliğin T.Halk Bankası Gediz Şb.deki IBAN: TR79 0001 2009 5290 0007 0000 22  nolu hesabına yatırıldığını gösteren makbuzlar.
4.5) Boru İmalatatı imalı veya satış yaptığına dair  Belgesi.
4.6)Tüzel kişi tarafından sunulan iş bitirme belgesinin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.7) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.
4.8) Köylere Hizmet Götürme Birlikleri İhale Yönetmeliğinin 11. maddesinde belirtilen “ihale dışı bırakılma durumlarından” birine sahip olmamak ve aynı Yönetmeliğin 12. maddesinde belirtilen” ihaleye katılamayacaklar” arasında bulunmamak ve bunlara ilişkin taahhütname,
4.9) 4734, 4735 ve 2886 sayılı Yasalar uyarınca kamu ihalelerine girmeye yasaklı bulunmamak ve buna ilişkin taahhütname,
4.10) İhale Dokümanını satın aldığına dair belge, (Birliğin T.Halk Bankası Gediz Şb.deki IBAN: TR79 0001 2009 5290 0007 0000 22  nolu hesabına yatırılacak)
4.11) Adres Beyan Formu,
4.12. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;
a) İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin (İş Bitirme Belgesi) tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine/en az % 51 hissesine sahip ortağına ait olması halinde bu ortak (4-6) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.
4.13) Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.13.1 İsteklinin, mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler.
4.13.3 İstekliler boru ve ek malzemelerinin TSE  haiz olduğunu gösterir belgeleri ihale dosyasına koyacaklardır.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8-Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Gediz Köylerine Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı adresine elden teslim edilecektir.
9-İstekliler tekliflerini, mal kalemi/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10-İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 takvim günüdür.
12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 
                                                                      
                                                                                                          Avni KULA
                                                                                                     Gediz Kaymakamı
                                                                                                         Birlik Başkanı